عباس بهزادی مقدم رئیس شورا

 کارشناس ارشد مشاوره شغلی، گواهی نامه همسطح دکترای مشاوره خانواده ، مدرس دانشگاه

مدیر گروه اسبق مشاوران استان، رئیس اسبق مرکز مشاوره استان