عباس بهزادی مقدم

کارشناس ارشد مشاوره شغلی، گواهینامه همسطح دکترای مشاوره خانواده
مدرس دانشگاه ، مدیر گروه اسبق مشاوران استان ، رئیس سابق مرکز مشاوره استان