رمضان نیری

کارشناس ارشد مشاوره 

رئیس پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

معاونت اسبق آموزشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی