یازدهمین نشست علمی

یازدهمین نشست علمی انجمن علمی آموزشی مشاوران مدارس خراسان رضوی

به میزبانی مرکز مشاوره اندیشه و احساس

با موضوع روان تحلیلی و رفتارهای خود آسیب رسان

سه شنبه 11 تیر 1398 

ساعت 18 تا 20 

شهرک غرب نبش شریعتی 4 پلاک 100

برای ثبت نام کلیک کنید