کارگاه آموزشی 50 درصد تخفیف ویژه اعضای انجمن

اعضای انجمن می توانند با پنجاه درصد تخفیف در این کارگاه ثبت نام کنند