کارگاه آموزشی 50 درصد تخفیف ویژه اعضای انجمن

اعضای انجمن می توانند در با دریافت معرفی نامه در این کارگاه ها با 50 درصد تخفیف ثبت نام کنند