کارگاه آموزشی 50 درصد تخفیف ویژه اعضای انجمن

اعضای انجمن می توانند با دریافت معرفی نامه از 50 درصد تخفیف ثبت نام کنند