ثبت انجمن به عنوان موسسه غیر تجاری

انجمن علمی آموزشی مشاوران مدارس خراسان رضوی به عنوان موسسه غیرتجاری در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید

 

شماره ثبت 6591 و شناسه ملی 14008628303