دوره ضمن خدمت شناخت و هدایت استعدادهای دانش آموزان

دوره ضمن خدمت تخصصی شغلی
ویژه کلیه معلمان، مربیان، دبیران، مدیران و کارکنان حق التدریس و نیروهای آزاد مدارس غیر انتفاعی و هیئت امنایی 
رایگان با گواهی رسمی ضمن خدمت آموزش و پرورش 
علاوه بر ۸ دوره متمرکز در شهید کامیاب دو دوره نیز در دبیرستانها برگزار گردید