بازدید کارشناسان مشاوره و مدیران مراکز مشاوره استان هرمزگان از مجتمع مشاوره ناحیه ۵

بازدید کارشناسان مشاوره و مدیران مراکز مشاوره استان هرمزگان از مجتمع مشاوره ناحیه ۵ استان خراسان رصوی، به عنوان مجتمع مشاوره نمونه کشوری.آموزش و پرورش ایران از نظر ارائه خدمات درمانی و روان شناختی و همچنین اجرای طرح و برنامه ها و ابتکارات .
با تشکر ویژه از کارشناس مشاوره و مدیر مجتمع مشاوره ناحیه ۵ جناب آقای یعقوبی